Zawód: Betoniarz–zbrojarz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód Betoniarz-Zbrojarz

Kwalifikacja:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

System nauczania: Stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Betoniarz zbrojarz jest zawodem związanym z wykonywaniem elementów konstrukcyjnych różnego rodzaju budynków i budowli. Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa oraz konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach zapotrzebowanie na betoniarzy-zbrojarzy będzie się nadal utrzymywać.

Kariera

Absolwent w zawodzie betoniarz-zbrojarz może być zatrudniony na stanowiskach betoniarza i zbrojarza w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach produkcji prefabrykatów, wytwórniach mieszanki betonowej oraz w zakładach produkcji zbrojenia budowlanego.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadgimnazjalnych oraz przedmioty zawodowe: budownictwo ogólne, dokumentacja techniczna, technologia zbrojarsko – betoniarska, język obcy zawodowy, działalność gospodarcza w budownictwie.

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia