Zawód - cukiernik

Kwalifikacja:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych. Cukiernik musi umieć ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w cukierniach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach, obiektach sanatoryjnych i wczasowych, ośrodkach wypoczynkowych. Może podjąć pracę w zakładach przemysłu cukierniczego. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży cukierniczej.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Prowadzenie działalności gospodarczej w przetwórstwie spożywczym, bezpieczeństwo i higiena pracy, język angielski zawodowy, technika w produkcji cukierniczej, technologia produkcji cukierniczej, gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym – zajęcia praktyczne, procesy produkcji wyrobów cukierniczych, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia