Szkoła policealna Olsztyn

zawód technik administracji

Jak zdawać, aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe czyli egzamin zawodowy?

Przed egzaminem

Na początek kilka słów o egzaminie na kierunku technik administracji w szkole policealnej i technikum. Składa się z 3 części:

 • etap pisemny 1 - test związany z wiadomościami i umiejętnościami właściwymi dla konkretnego zawodu - próg zdania 50% punktów
 • etap pisemny 2 - test związany z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - próg zdania - 30% punktów
 • etap praktyczny - sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych o charakterze „łączenia teorii z praktyką”, właściwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania o treści ogólnej, ustalonym w standardzie wymagań egzaminacyjnych - próg zdania - 75% punktów.

Aby zdać egzamin należy z każdej części uzyskać podane powyżej minimum punktów. W przypadku niepowodzenia trzeba będzie zdać tylko część niezaliczoną - pisemną lub praktyczną.

Szczegółowe informacje znajdują się w informatorze egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik administracji.

Część pierwszą i drugą zdaje się jednego dnia, część trzecią w innym dniu. Egzamin zdaje się w ośrodku egzaminacyjnym. Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym,  stawiamy się więc na egzamin w szkole policealnej: Mickiewicza 5, Olsztyn. Datę i godzinę, salę można znaleźć na stronie szkoły lub w sekretariacie. Upewnij się, że spełniasz warunki do przystąpienia do egzaminu:

 • zaliczone wszystkie egzaminy (czy nie zostało coś z młodszych semestrów)
 • zaliczona praktyka
 • złożona deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości - sprawdź w sekretariacie

 

W czasie egzaminu sprawdzane są następujące umiejętności:

Część pierwsza:

 • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,
 • bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Część druga:

 • czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,
 • przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

Etap praktyczny

 • opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac sprawdzające czy absolwent kierunku technik administracji umie:
 1. Analizować dokumentację zawierającą podstawy prawne działalności administracji państwowej i samorządowej oraz działalności przedsiębiorstw dla potrzeb opracowania projektu realizacji działań pracownika administracji.
 2. Dobierać metody i techniki załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych oraz spraw związanych z ogólną działalnością jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem ich właściwości na podstawie dokumentacji.
 3. Dobierać określone środki, urządzenia i sprzęt techniczny, stosowany w pracy biurowej.
 4. Dobierać metody i techniki do kontroli i weryfikacji wydanych aktów normatywnych i administracyjnych oraz zgromadzonej informacji dotyczącej funkcjonowania środowiska lokalnego na podstawie dokumentacji.
 5. Określać warunki załatwiania spraw administracyjnych i ogólnych związanych z funkcjonowaniem danej jednostki organizacyjnej.
 6. Opracowywać projekt przebiegu procesu obsługi interesanta w urzędach i instytucjach administracji publicznej, obejmującego prace związane z załatwianiem spraw administracyjnych, od momentu przyjęcia podania od interesanta do chwili wydania decyzji administracyjnej oraz projekt przebiegu czynności w procesie realizacji ogólnych zadań jednostek organizacyjnych.
 7. Opracowywać harmonogram prac realizowanych w procesie obsługi interesanta w urzędach i instytucjach administracji publicznej oraz w procesie realizacji ogólnych zadań jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem warunków organizacyjnych oraz technicznych, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Przebieg egzaminu

Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed wyznaczonym terminem z dowodem tożsamości, czarnym długopisem. Na egzamin praktyczny należy przynieść dodatkowe akcesoria: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka.

Etap pisemny

Część pierwsza i druga to rozwiązanie testu - oto przykładowe arkusze z poprzednich lat.

Etap praktyczny

Po zajęciu miejsc,przewodniczący zespołu nadzorującego upewnia się, że są Państwo gotowi do zdawania, omawia zasady zachowania na egzaminie, sprawdza czy koperty z arkuszami nie są naruszone. Po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych należy sprawdzić czy są kompletne, czytelne oraz uzupełnić PESEL, datę urodzenia, nakleić naklejki.

Nim zaczniesz rozwiązywać zapoznaj się z instrukcją dla zdającego!

Po uważnym przeczytaniu zadania wiadomo już jaki jest tytuł pracy i jakie powinna zawierać rozdziały.

Rozważmy przykładowe zadanie z informatora o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji:

Jesteś pracownikiem Urzędu Gminy. Pracujesz na stanowisku Inspektora ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Zgłosił się do Ciebie interesant w sprawie wydania dowodu osobistego. Jest to obywatel polski, osoba pełnoletnia, która nie zawarła związku małżeńskiego i po raz pierwszy stara się o wydanie tego dokumentu.

Opracuj projekt realizacji prac związanych z wydaniem dowodu osobistego z uwzględnieniem warunków organizacyjnych urzędu. (tu mamy tytuł projektu)

Projekt realizacji prac powinien zawierać:

 1. Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć interesant ubiegający się o wydanie dowodu osobistego.
 2. Wykaz środków odwoławczych przysługujących interesantowi w przedmiotowej sprawie.
 3. Wykaz czynności jakie musi wykonać pracownik w czasie pierwszej wizyty interesanta.
 4. Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego przy obsłudze interesanta.
 5. Ocenę poprawności wypełnienia wniosku przez interesanta, kompletności złożonych dokumentów oraz zgodności danych (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wypisać je i wyjaśnić na czym polega błąd).
 6. Wypełniony formularz przeznaczony do wysyłania do Centrum Personalizacji.
 7. Harmonogram prac związanych z wydaniem dowodu osobistego - od momentu pierwszej wizyty interesanta do chwili wydania dowodu osobistego z uwzględnieniem warunków organizacyjnych urzędu.

I to są rozdziały, które powinna zawierać praca.

Całe zadanie w informatorze - informator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik administracji na stronie 34, oraz przykładowe rozwiązanie - przykładowe rozwiązanie.

Co czytać dalej

Dodatkowo można zapoznać się z rozwiązaniami zadań zaproponowanymi przez zdających prawdziwe egzaminy w poprzednich latach, opatrzone komentarzem komisji egzaminacyjnej - mnóstwo przykładów dobrych i złych prac:

technik administracji - 2009 - omówienie rozwiązań

technik administracji - 2008 cz I - omówienie rozwiązań

technik administracji - 2008 cz II - omówienie rozwiązań

Więcej znajdziesz tu - strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Życzymy pożytecznej lektury oraz powodzenia na egzaminie!

 

Szkoła Policealna w Olsztynie

10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5

W-M ZDZ w Olsztynie