Zawód - Elektryk

System nauczania: Stacjonarny 

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Ponadto elektryk wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w liniach kablowych i napowietrznych.

Kariera

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne, elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

To przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponad gimnazjalnych, technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia elektryczna i elektroniczna, elektroenergetyka, zajęcia praktyczne, zarys wiedzy o gospodarce.

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w naszej szkole. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia