Gimnazjum dla Dorosłych

System nauczania: zaoczny.

Czas trwania nauki: już tylko ostatni 6 semestr!

Już od 16 roku życia!

Gimnazjum dla Dorosłych powstało z myślą o osobach, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki lub ją przerwały, a chciałyby dalej się kształcić. Nasza szkoła daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.

Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Języki obce do wyboru:

  • angielski
  • rosyjski

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • 2 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły

Przedmioty realizowane w Gimnazjum

Język polski, język angielski/rosyjski, historia, wiedza o społeczeństwie,

matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka.

Egzaminy

W Gimnazjum dla Dorosłych, podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Egzaminy semestralne z zajęć edukacyjnych, przeprowadzają nauczyciele prowadzący dane zajęcia. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych egzaminy semestralne zdaje się w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest złożenie w wymaganym terminie prac kontrolnych na wskazane przez nauczycieli tematy.

Nasze Gimnazjum posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej, a nasi słuchacze otrzymują świadectwa, indeksy, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Nasi słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursach kosmetycznych i branżowych (więcej w rozdziale „Kursy”)!

 

W-M ZDZ w Olsztynie