Zawód - ogrodnik

Kwalifikacja:

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

System nauczania: stacjonarny

Czas trwania nauki: 3 lata

Opis zawodu

Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Ogrodnik producent –rozmnaża rośliny uprawne. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.

Kariera

Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego, podstawy działalności gospodarczej i organizacja prac ogrodniczych, język angielski zawodowy, produkcja ogrodnicza – zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Dokumenty wymagane przy zapisie

  • świadectwo ukończenia 8 klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • 3 zdjęcia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
    do nauki w danym zawodzie
  • karta zdrowia ucznia