Szkoła Policealna w Olsztynie

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: w zależności od kierunku 1 rok, 1,5 roku lub 2 lata

Szkoła organizowana jest na podbudowie programowej ponadgimnazjalnej szkoły ogólnokształcącej. Umożliwia uzupełnienie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim.

Szkoła Policealna w Olsztynie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Dzięki temu możliwa jest nauka bez opłat za szkołę, a słuchacze naszej szkoły otrzymują świadectwa, indeksy, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych. Realizujemy programy nauczania zatwierdzone rzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapisując się do szkoły policealnej zdobywają Państwo możliwość:

  • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych na poziomie średnim w różnych zawodach, zdobycie wykształcenia dającego realne szanse na znalezienie pracy
  • otrzymania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie dyplomu technika,
  • uzyskania suplementu do dyplomu w języku polskim i angielskim ułatwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej
  • zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zależności od kierunku kształcenia
  • nauka w naszej szkole to optymalne połączenie teorii z praktyką.

Nasi słuchacze Szkoły Zawodowej mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursach (więcej w rozdziale „Kursy”) zdobywając przy tym dodatkowe kwalifikacje oraz korzystać z 40% zniżki na kurs na prawo jazdy!

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
  • dowód osobisty (do wglądu)

 

W-M ZDZ w Olsztynie