Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacja:

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 1 rok

Opis zawodu

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

Kariera

Asystent osoby niepełnosprawnej może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla asystentów osób niepełnosprawnych to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, sanatoria, domy dziennego pobytu lub zamieszkania osób niepełnosprawnych, hospicja, Dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej uprawnia do samodzielnego świadczenia usług w zakresie pomocy i opieki.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii, Elementy anatomii i patologii człowieka, Język migowy, Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej, Język obcy w pomocy społecznej, Opieka i pielęgnacja człowieka, Terapia zajęciowa i aktywizacja, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Tytuł zawodowy absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru czwartego zdając egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminy gwarantuje uzyskanie dyplomu w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie
  • podanie o przyjęcie do szkoły złożone osobiście w szkole

Więcej informacji i zapisy:

Szkoła Policealna przy WMZDZ Olsztyn
ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
tel. (89) 523-72-64, fax. (89) 523-53-29