Opiekunka dziecięca

Szkoła Policealna - opiekunka dziecięca

Kwalifikacja

 SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 

Czas trwania nauki: 2 lata

System nauczania: zaoczny

Opis zawodu

Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych oraz technicznych.

Opiekunka dziecięca zajmuje się opieką, pielęgnowaniem i wychowaniem małych dzieci wspomagając rodzinę lub, gdy jej nie ma, zastępując ją. Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego.

Kariera

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w: żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz środowisku domowym dziecka.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy; zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem, język migowy, teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka, pielęgnacja i wychowanie dziecka, opieka nad dzieckiem, komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej, praktyka zawodowa (4 tygodnie w semestrze II).

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom z tytułem zawodowym. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie (podpisujemy na miejscu)
  • umowa o naukę (podpisujemy na miejscu)