Technik BHP

Szkoła Policealna - technik architektur krajobrazu

Kwalifikacja

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 1.5 roku

Opis zawodu

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy
i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Kariera

Absolwent kierunku może uzyskać pracę jako inspektor BHP w zakładzie pracy bądź poprzez własną działalność gospodarczą może przeprowadzać szkolenia okresowe z zakresu BHP

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język angielski zawodowy, ocena ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyka zawodowa (4 tygodnie w semestrze drugim).

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie (podpisujemy na miejscu)
  • umowa o naukę (podpisujemy na miejscu)

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

UWAGA

Słuchacze kierunku technik BHP mogą bezpłatnie wziąć udział w kursie „Pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs ten uprawnia do przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP.