Technik budowy dróg

Szkoła Policealna - technik drogownictwa

Kwalifikacje

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

 

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Do zadań zawodowych technika budowy dróg należy: organizowanie i nadzorowanie procesów budowlanych, kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego, prowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót, ocenianie stanu obiektów budownictwa drogowego oraz kwalifikowanie ich do naprawy, projektowanie, sporządzanie kosztorysów i dokumentacji technicznej podstawowych procesów budowy i naprawy obiektów drogowych i mostowych, prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej i sprawozdawczej dróg i obiektów mostowych oraz inne prace związane z robotami budowlanymi w zakresie dróg i mostów.

Kariera

Absolwenci mogą podejmować pracę w: firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych itp.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Budownictwo ogólne, technologia robót ziemnych i nawierzchniowych, organizacja robót drogowych i utrzymaniowych, kosztorysowanie w budownictwie, język angielski zawodowy w drogownictwie, działalność gospodarcza w budownictwie, dokumentacja techniczna, roboty ziemne i nawierzchniowe, nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie, praktyka zawodowa (po 4 tygodnie w semestrze drugim i trzecim).

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Po semestrze drugim uczniowie przystępują do egzaminu z pierwszej kwalifikacji BUD.13., po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie po czwartym semestrze - egzamin z kwalifikacji BUD.15.

Zdanie wszystkich kwalifikacji gwarantuje otrzymanie dyplomu tytułu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie (podpisujemy na miejscu)
  • umowa o naukę (podpisujemy na miejscu)