Technik informatyk

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Opis zawodu

Do zadań zawodowych technika informatyka należy: instalowanie oprogramowania i zapewnienie mu poprawnego działania, wykonywanie archiwizacji danych, usuwanie problemów z funkcjonowaniem programów, instalowanie i nadzorowanie sprawności urządzeń peryferyjnych.

Kariera

Absolwenci mogą podejmować pracę w: firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, przy administrowaniu sieci komputerowych, obsłudze informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, w sklepach komputerowych i punktach serwisowych, jak również prowadząc własna działalność gospodarczą.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania to: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, język angielski zawodowy w branży informatycznej, montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, praktyka zawodowa.

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Po semestrze drugim uczniowie przystępują do egzaminu z pierwszej kwalifikacji INF.02., po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie po czwartym semestrze - egzamin z kwalifikacji INF.03.

Zdanie wszystkich kwalifikacji gwarantuje otrzymanie dyplomu tytułu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie (podpisujemy na miejscu)
  • umowa o naukę (podpisujemy na miejscu)