Technik rachunkowości

Szkoła Policealna - technik rachunkowości

Kwalifikacje

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki:  2 lata

Opis zawodu

Do zadań zawodowych technika rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrola dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności, roszczeń oraz wykonywanie czynności planistycznych i analitycznych.

Kariera

Technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach terytorialnych.

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, język angielski w rachunkowości, rachunkowość finansowa, wynagrodzenia i podatki, biuro rachunkowe, dokumentacja biurowa, biuro wynagrodzeń i podatków, praktyka zawodowa (4 tygodnie w semestrze II).

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Po semestrze drugim uczniowie przystępują do egzaminu z pierwszej kwalifikacji AU.36, po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie w semestrze czwartym - egzamin z kwalifikacji AU.65. Zdobycie obu kwalifikacji gwarantuje otrzymanie dyplomu tytułu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie (podpisujemy na miejscu)
  • umowa o naukę (podpisujemy na miejscu)