Technik turystyki na obszarach wiejskich

Szkoła Policealna - technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacje

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

System nauczania: zaoczny

Czas trwania nauki: 2 lata

Opis zawodu

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do: organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, a także obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Kariera

Absolwent kierunku może pracować w gospodarstwach agroturystycznych bądź prowadzić własne gospodarstwo. Może organizować wycieczki, imprezy okolicznościowe oraz wypoczynek w miejscach tego rodzaju.

Szkoła Policealna  w Olsztynie

przy WMZDZ Olsztyn to najlepszy wybór !

Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich, język angielski w turystyce, produkcja rolnicza, usługi agroturystyczne, obsługa turystyczna, prowadzenie produkcji rolniczej, usługi żywieniowe, usługi noclegowe, praktyki zawodowe (4 tygodnie w semestrze drugim).

Egzaminy zawodowe

Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Po semestrze drugim uczniowie przystępują do egzaminu z pierwszej kwalifikacji TG.08, po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie w semestrze czwartym - egzamin z kwalifikacji TG.09. Zdanie obu kwalifikacji gwarantuje otrzymanie dyplomu tytułu technika w zawodzie. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 3 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie (podpisujemy na miejscu)
  • umowę o naukę (podpisujemy na miejscu)

 

UWAGA! Technik turystyki wiejskiej posiada uprawnienia rolnicze. Absolwenci tego kierunku mogą korzystać z dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!